شناسنامه تغییرات
تاریخ انتشار: 1398/01/05
نسخه: 5

1.مشاهده سوابق پرداخت مشترکین  


تاریخ انتشار: 1397/07/11
نسخه: 4

1.عدم تغییر وضعیت پرداخت تا تسویه کامل بدهی همان دوره


تاریخ انتشار: 1397/05/04
نسخه: 3

1.اضافه شدن ردیف ماده 7 به جزئیات قبوض

2.نمایش تغییرات سامانه در هر بروز رسانی


تاریخ انتشار: 1396/09/20
نسخه: 2

1.نمایش جزئیات قبوض آب بها

2.اضافه شدن مبالغ قبوض سایر خدمات به مجموع بدهی


تاریخ انتشار: 1396/07/23
نسخه: 1

1.نمایش بدهی کل قبوض آب بها

2.نمایش 10 قبض آخر آب بها

3.پرداخت مجموع بدهی